Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоствяне на услуги, чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на община Банско

Процедура с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоствяне на услуги, чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на община Банско по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга;

Обособена позиция № 2: Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9052989

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Документацията е публикувана на 14.04.2016г.

 

Разяснение 1 - публикувано на 21.04.2016г.

Решение за прекратяване - публикувано на 13.07.2016г.