Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Поддържане и снегопочистване на четвъртокласни пътища: с. Места – с. Гостун; с. Места – с. Филипово – с. Осеново; с. Места – с. Обидим; с. Места – с. Кремен на територията на Община Банско”