Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Поддържане и снегопочистване на четвъртокласни пътища: с. Места – с. Гостун; с. Места – с. Филипово – с. Осеново; с. Места – с. Обидим; с. Места – с. Кремен на територията на Община Банско” - ОТТЕГЛЕНА

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9036513

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите отТУК