Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия, снегопочистване и поддържане на вътрешната улична мрежа на населените места в община Банско”