Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Банско”