Log in

Публична покана с предмет: ”Наем на 2 (два) броя специални автомобила - метачки за нуждите на Община Банско”

За процедура с предмет: ”Наем на 2 (два) броя специални автомобила - метачки за нуждите на Община Банско” по две обособени позиции:

 Обособена позиция 1: Наем на специален автомобил - метачка с обем на бункера над 1.5 куб. метра

Обособена позиция 2: Наем на специален автомобил - метачка с обем на бункера до 0.8 куб. метра

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9029491

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите отТУК.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 

Споразумение за прекратяване на договор № Д-ОП-394/17.06.2014г.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

 

Споразумение за прекратяване на договор № Д-ОП-395/17.06.2014г.