Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: ”Мерки за информация и публичност, и организиране на кръгла маса по проект: „По-добро управление в Община Банско””

glava

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9026472

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Този документ е създаден в рамките на Договор №12-11-54/23.10.2012 г. „По- добро управление на Община Банско, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.