Log in

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 03.01.2014 г.

 ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ГЛАВА ОСМА „а” – ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ:

"Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Банско по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

Обособена позиция 2: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие "

 

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в обществена поръчка – с предмет: "Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Банско по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга

Обособена позиция 2: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие " се правят следните разяснения по поставените въпроси:

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да уточни до кой знак след десетичната запетая следва да бъдат изписвани цените в ценовите предложения по обособена позиция 1 и по обособена позиция 2?

ОТГОВОР 1: Цените в ценовите предложения по обособена позиция 1 и по обособена позиция 2 следва да бъдат изписвани до втория знак след десетичната запетая.

ВЪПРОС 2:  Моля за уточнение, какъв е максималният брой безплатни минути, които Възложителя ще оцени по показател К7 от „методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест по обособена позиция №1”?

 ОТГОВОР 2: Максималният брой безплатни минути, които Възложителя ще оцени по показател К7 от „методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест по обособена позиция №1” е 44 640.

ВЪПРОС 3:  Моля за уточнение, какъв е максималният брой безплатни минути, които Възложителя ще оцени по показател К8 от „методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите е относителната им тежест по обособена позиция №1”?

ОТГОВОР 3: Максималният брой безплатни минути, които Възложителя ще оцени по показател К8 от „методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите е относителната им тежест по обособена позиция №1” е 44 640.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО,                                                                                

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ