Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изграждане на дясна подпорна стена за корекция на р. Места, при игрището на с. Места, Община Банско"

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЗА
“Изграждане на дясна подпорна стена за корекция на р. Места, при игрището на с. Места, Община Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-003. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 08.06.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.
Оферти се подават в Деловодството - стая  № 210 до 17:00 часа на 08.06.2009 г.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 20 000 /двадесет хиляди / лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 14.00 ч.  на 09.06.2009 г.
Статус: Затворена