Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Извършване на ремонт на отоплителната инсталация, топлоизолация и подмяна на дограмата на Читалище "Никола Вапцаров" в град Банско"

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Извършване на ремонт на отоплителната инсталация, топлоизолация и подмяна на дограмата на Читалище “Никола Вапцаров” в град Банско”

 

       Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички
заинтересовани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в Обвявленията за строителство в Държавен вестник под № 13 от 25.11.2008 г. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
       Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от бюджета на Община Банско.
       Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 8 000 лв.  с  ДДС.
       Документацията за участие се получва на фронт-офиса /намира се на партерния етаж/ в сградата на Общинска администрация град Банско, цената е 80 лв. с ДДС   
       Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация -  Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 15.00 ч.  на 17.12.2008 г.


Статус: Затворена