Log in

Регистър за държавен план-прием в Средните училища за 2018/2019г

РЕГИСТЪР

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА СРЕДНИТЕ УЧЛИЩА В ОБЩИНА БАНСКО

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УЧИЛИЩЕ

 

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН-ПРИЕМ

 

 

РЕАЛИЗИРАН

ПРИЕМ

 

Профил, специалност, брой места за ученици:

Брой записани ученици:

 

ПЛТГ”Никола Вапцаров”

 

VIII клас: 52 места

1.Горско и ловно стопанство-

26 места

2.Горско стопанство и дърводобив – 26 места

 

VIII клас:

 

ГТ”Алеко Константинов”

 

VIII клас: 26 места

1.Организация на хотелиерството – 13места.

2. Туризъм – 13 места

 

VIII клас:

 

ПГЕЕ

 

VIII клас: 52 места

1.Приложно програмиране – 26 места.

2.Компютърна техника и технологии– 26 места.

 

VIII клас:

 

СУ”Неофит Рилски”

 

VIII клас: 26 места

  1. 1.Чужди езици

26 места

 

VIII клас:

Забележка:

Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците :

-          в профилираните гимназии ( 8-12 клас),

-          в професионалните гимназии (8-12 клас),

-          в паралелките за профилирана подготовка в средните училища ( 1-12 клас),

-          в паралелките за професионална подготовка в обединените училища ( 1-10 клас).