Log in

ЗАПОВЕД №РД-08-223/30.09.2016

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, доклад с вх. №РД-07-2659/30.09.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-08-122/05.08.2016г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

ОДОБРЯВАМ:

            І. Споразумение от 24.08.2016г. за ползване на земеделски земи за землището на с. Обидим, ЕКАТТЕ 53059, общ. Банско за стопанската 2016/2017г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

1. "Е-М" ООД

Разпределени масиви (по номера):22, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 48, общо площ: 59.043 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 42.672 дка и дължима сума512,06 лева

     2. БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЗЮВА

Разпределени масиви (по номера):24, 1, 4, общо площ: 62.082 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 49.734 дка и дължима сума596,81 лева

     3. ВЕСА ИЛИЕВА МИЛЕВА

Разпределени масиви (по номера):8, 23, 54, 49, 56, общо площ: 51.565 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 46.762 дка и дължима сума561,14 лева

     4. ГЕОРГИ АСЕНОВ ХАЛЕВ

Разпределени масиви (по номера):3, 5, 6, 7, общо площ: 104.744

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 16.461 дка и дължима сума 197,53 лева

5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ БИЛЯРОВ

Разпределени масиви (по номера):11, 31, 37, 38, 41, 42, 45, общо площ: 30.347 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 23.341 дка и дължима сума280,09 лева

     6. ДИМИТЪР ИЛИЕВ КЛЕЧАРОВ

Разпределени масиви (по номера):9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 47, общо площ: 172.084 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 108.912 дка и дължима сума1306,94 лева

     7. КИРИЛ АТАНАСОВ БИЛЯРОВ

Разпределени масиви (по номера):53, 57, общо площ: 16.483 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 12.945 дка и дължима сума155,34 лева

     8. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДРАГОВ

Разпределени масиви (по номера):2, общо площ: 26.953 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 5.087 дка и дължима сума61,04 лева

     9. МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КОТИРКОВ

Разпределени масиви (по номера):50, 51, 52, 55, общо площ: 22.168 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 18.439 дка и дължима сума221,27 лева

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение1 – опис на разпределените масиви за ползване с включените в тях имоти за разпределение и карта на масивите за ползване.

ІІ. Дължимите суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2от ЗСПЗЗ представляват средно годишно рентно плащане в размер на 12 лева/декар за ниви, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвателите следва да внесат сумите в срок до три месеца от публикуване на заповедтапо следната сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие":

IBAN – BG 30 UNCR 7000 3319 7136 59

BIG – UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

          III. Съгласно чл.37в, ал.8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал.7.

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" – Благоевград в срок до 10 октомври, за което да съставят протоколи, които да се изпратят в Областна дирекция "Земеделие"–Благоевград.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодексв 14-дневен срок от съобщаването.Съгласно чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнениетой.

КИРИЛ УКЕВ       /П/

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

 

Приложение - изтеглете от ТУК