Log in

Център за социална превенция

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

с Консултативен кабинет

адрес: гр. Банско, ул. „Яне Сандански” №10

/познат още като бившия Пионерски дом или Център за работа с деца/

Центърът за социална превенция е помощен орган на местната комисия. Създаден е на основание чл. 10,    ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), за да подпомага работата на комисията по изпълнение на нейните функции, произтичащи от закона.

В центърът работи екип от специалисти: психолози и педагози с дългогодишен опит  в областта на образованието, на аутизма, на трудо и артерапията, в превенция на наркоманиите, логопед, социален работник, юрист, медицински специалист.

Предоставяните  услуги са безплатни за потребителите.

Дейности в ЦСП и КК:

 • Провеждане на възпитателни дела по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/;
 • Привеждане в изпълнение наложени мерки на малолетнии непълнолетние, съгласно чл.13, ал.1, т.3 и т.5, чл. 41, ал.1 и ал. ЗБППМН;
 • Привеждане в изпълнение наложени мерки на родители, съгласно чл.15, т.2 от ЗБППМН;
 • Провеждане на срещи, разговори, беседи с деца и родители;
 • Съдействие при трудности във възпитанието;
 • Съдействие в образователния процес;
 • Съдействие при организиране на свободното време,
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация;
 • Подаване на декларации за летните школи;
 • Ограмотяване и помощ в подготовката за училище на нуждаещи се ученици;
 • Занимания в свободното време на децата с музика, рисуване, трудо и арттерапия, занимателни логически игри;
 • Прожекции на филми и презентации по актуални проблеми – употреба на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, толерантност, безопасен интернет и др.;
 • Обучения на обществени възпитатели, членове на МКБППМН, учители, педагогически съветници и др.;
 • Работни срещи между представители на различни институции, работещи с деца и подрастващи;

Кой има право да посещава Центъра за социална превенция?

1. Малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка,  други деца с асоциално поведение, деца с агресивни прояви;

2. Деца, преминали през специализирани заведения – СПИ, ВУИ, ПД.

3. Непълнолетни, осъдени на пробация и условно осъдени.

4. Деца, преминали през кризисни центрове; деца – жертви на насилие; деца от ДДЛРГ с личностни, психологически проблеми или с девиантно поведение, деца от приюти и  други.

5. Деца, насочвани към Центъра (консултативния кабинет) от МКБППМН, ИДПС, ОЗД, УЧИЛИЩА, родители; деца в социален и криминогенен риск и др.

6. Деца и родители, сами потърсили контакт със специалистите от Центъра (консултативния кабинет).

7. Деца и родители, пострадали от престъпления и насилие.

8. Родители или лица, които ги заместват, с мярка по чл. 15 от ЗБППМН.

9. Родители, доброволно потърсили правна, социална, педагогическа и психологична помощ и подкрепа.

10. ИДПС, учители, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, социални работници и други професионалисти, работещи с деца.

 

Всички желаещи да ползват услугите на ЦСП е необходимо да подадат заявка по образец при секретаря на комисията.

* Всички консултации и дейности в ЦСП, с изключение на наложените мерки и провеждането на възпитателни дела по ЗБППМН, цитирани по-горе, имат доброволен характер. Реализират се при спазване на принципите за законност, доброволност, конфеденциалност, уважение към личността и след предварително подадена заявка от родител или институция, удостоверяваща съгласието на родителите.

*  Освен това ще бъдат съобразени с извънредното положение в страната и издадените заповеди на Министъра на здравеоопазването, Министъра на образованието и Кмета на Община Банско.