Log in

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

З А П О В Е Д

№ 05-20-11

гр. Банско, 29.01.2020г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.137, ал.2 от Закона за туризма във връзка с чл.137, ал.1, т.1 и чл.133, ал.3 от Закона за туризма, §5, ал.1, т.6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за туризма и Протокол № 7/15.01.2020г. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти, назначена със Заповед №09-20-9/10.01.2020г. на Кмета на община Банско     

ПРЕКРАТЯВАМ:

категорията на следните туристически обекти:

Туристически обект

Адрес на обекта

№ на удостове-

рението

Дата на удостоверение-

то

1.

Самостоятелни стаи

,,Джаре”

гр.Добринище

м. ,,Логовете”, под х. ,,Гоце Делчев”

00079

24.10.2012г.

2.

Закусвалня ,,Джаре”

гр.Добринище

м. ,,Логовете”, под х. ,,Гоце Делчев”

00080

24.10.2012г.

3.

Самостоятелни стаи в ап.12, бл.3 на жил. сграда ,,Грамадето”

гр. Банско, ул.

,,Найден Геров” №12

00083

13.11.2012г.

4.

Самостоятелни стаи ,,Иван”

гр.Банско, ул.,,Княз Борис I”

№19

00087

15.11.2012г.

5.

Самостоятелни стаи в ап.22, ет.1 на жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско, ул.,,Найден Геров”

№10

00088

15.11.2012г.

6.

Самостоятелни стаи в ап.17 в жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско, ул.,,Найден Геров”

№10

00090

15.11.2012г.

7.

Закусвалня ,,Места”

община Банско

с. Места

00092

23.11.2012г.

8.

Самостоятелни стаи в ап.8 на жил. сграда ,,Бондис”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00096

26.11.2012г.

9.

Самостоятелни стаи в ап.6 на жил. сграда ,,Бондис”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00095

26.11.2012г.

10.

Самостоятелни стаи в ап.1, бл.3 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00098

03.12.2012г.

11.

Самостоятелни стаи в ап.15, бл.9 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00099

03.12.2012г.

12.

Самостоятелни стаи в ап.9, бл.10 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00100

03.12.2012г.

13.

Самостоятелни стаи в ап.6, бл.12 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00101

03.12.2012г.

14.

Самостоятелни стаи в ап.6, бл.9 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00104

03.12.2012г.

15.

Самостоятелни стаи в ап.2, бл.14 на жил. сграда ,,Даунтаун”

гр.Банско,

ул. ,,Явор”

00105

03.12.2012г.

16.

Кафе-сладкарница ,,Вихрен”

гр. Банско

пл. ,,Илинден” №1

00433

07.11.2014г.

17.

Стаи за гости в ап.Д5-17 на жил. сграда ,,Стар хан”

гр.Банско,

м. ,,Грамадето”

00440

25.11.2014г.

18.

Стаи за гости в ап.Б12 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00450

11.12.2014г.

19.

Стаи за гости в ап.А05 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00451

12.12.2014г.

20.

Стаи за гости в ап.А06 на жил. сграда ,,Бъндерица”

гр.Банско,

ул. ,,Хан Аспарух”

№2

00449

12.12.2014г.

21.

Стаи за гости в ап.А-2-04 на жил. сграда ,,Демяница”

гр.Банско,

м.,,Грамадето”

00456

16.12.2014г.

22.

Стаи за гости в ап.23Б на жил. сграда ,,Фортуна”

гр.Банско,

ул.,,Найден Геров”

№10

00454

16.12.2014г.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица.

Настоящата заповед да бъде поставена в непосредствена близост до мястото на подаване на заявленията за определяне на вида и категорията на обектите, както и да бъде публикувана на интернет-страницата на община Банско.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-десетдневен срок от датата на нейното съобщаване чрез кмета на община Банско пред Административен съд - Благоевград.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Секретаря на община Банско.

 

САШКА ВЪЧКОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО