Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-9/09.02.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПР за изменение на регулационните граници на УПИ ХІІ-251,кв.32 по плана на гр. Добринище /ПИ 21498.351.564 по КК на гр. Добринище/ и УПИ ІV-251,кв. 32 по плана на гр. Добринище /ПИ 21498.351.194 по КК на гр. Добринище/ по имотните линии на съответните поземлени имоти.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”