Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-7/09.02.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПР за изменение на регулационните граници на УПИ ХІІ-120,кв.5 по плана на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.350.93 по КК на гр. Добринище.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”