Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.9.213, землище на гр.Банско, местност „Мехомийски път”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване : нива, с    площ  695 кв.м., категория на земята : 9 (девета),

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани  или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотът се отдава под наем с предназначение : за земеделски нужди.

Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 Началната тръжна цена за  отдаване под наем на ПИ 02676.9.213 е в размер на 4,19 лв. (четири лева и деветнадесет стотинки) годишно

Стъпката за наддаване  е размер на  0,41  лв (четиридесет и една стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер 200лв.(дведесет лева).

Търгът ще се проведе на 30.11.2020г. от 17.00 часа в административната сграда на Община  Банско, в  гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 30.11.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  03.12.2020 г.  от 17.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ