Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 48 / 19.10.2020г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 124,ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че със Заповед  № 01-20-55/08.10.2020г. на Кмета на Общ. Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ за изменение на плана за застрояване на ПИ 02676.147.78,м. „Герачни улици“ по КК на гр. Банско с цел разделянето му на три нови имота с предназначение „за жилищно строителство“ и обособяване на второстепенна улица за достъп до имотите,при показатели на застрояване - Плътност на застрояване - до 50%,Кинт - до 1,2, озеленяване - мин. 40% и Кота корниз до 10м.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”