Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 47/19.10.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-54/08.10.2020г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1. Проект за Подробен устройствен план  ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.150.24,м. „Герачни улици“ по КК на гр. Банско от за „Апартаментен хотел,медицински център и СПА“ в „за жилищно застрояване“ при показатели за застрояване: Плътност на застрояване 50%, Кинт 1,2, Озеленяване-мин.40% и Кота корниз   до 10,00м.

2. Инвестиционен проект за „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 02676.150.24,м.“Герачни улици“ по КК на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ