Log in

ОБЯВЛЕНИЕ №46/19.10.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 232 от Протокол № 15/04.09.2020год., Общински съвет-Банско реши:

Решение №232

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 и чл.110 ал.1 т.5 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-607/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Допуска изработване на проект за „ПУП-Парцеларен план (ПП) за корекция на р. Глазне, гр. Банско от км.0+340 до границата на землището на гр. Банско при смесието на р. Дамянишка и р. Бъндеришка”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”