Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 45/19.10.2020г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 124а,ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е издадена Заповед №01-20-53/08.10.2020г. на Кмета на Община Банско  за допълване на Заповед № 01-20-45/25.08.2020г. на Кмета на Общ. Банско  за допускане  изработването на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план –План за регу-лация и застрояване за урегулиране на имот пл. № 185 в новообразуван УПИ ІV-185 и промя-на на регулационните линии между УПИ ІІ-184 и УПИ ІІІ,кв.5 по плана на с. Филипово,общ. Банско,без да се променя отреждането на имота и с максимално допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване-до 50%,Кинт-до 1,2,Озеленяване-мин 40% и Кота корниз до 10,00м(Зет),като към основанието за издаването се добави и чл.16 от ЗУТ, относим за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”