Log in

ОБЯВЛЕНИЕ №44/19.10.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед        № 01-20-52/08.10.2020г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.Проект за Подробен устройствен план  ПУП-ПЗ за отреждане на ПИ 02676.158.114 и ПИ 02676.158.115,м. „Средореко“ по КК на гр. Банско „за обществено обслужване“,при показатели за застрояване:Плътност на застрояване-30%,Кинт-0,9,Озеленяване-50% и Кота корниз   до 10м(Зет),с разстояние от 3,00м между застроителната линия и бъдещата улична регулация.

2.Инвестиционен проект за „обществена сграда с търговски обекти и заведения“ в ПИ 02676.158.114,м. „Средореко“ по КК на гр. Банско.

3.Инвестиционен проект за„обществена сграда с търговски обекти и заведения“ в ПИ 02676.158.115,м. „Средореко“ по КК на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ