Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 40 гр. Банско, 14.09.2020 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план (ПУП), съдържащ Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) - част от комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за разделяне на урбанизиран ПИ с идентификатор 02676.28.40, м. „Карантията” по КК и КР на гр. Банско на три самостоятелни имота по имотните граници на ПИ с идентификатор 02676.28.51; ПИ с идентификатор 02676.28.52 и ПИ с идентификатор 02676.28.53, м. „Карантията” по КК и КР на гр. Банско с отреждане „За жилищно строителство”, одобрен със Заповед № 01-20-48/28.08.2020 год. на Кмета на община Банско;
  2. Инвестиционен проект за строеж „Еднофамилна къща” с местонахождение ПИ с идентификатор 02676.28.53, м. „Карантията” по КК и КР на гр. Банско, съгласуван и одобрен на 28.08.2020 год. от Главния архитект на община Банско, въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 45/28.08.2020 год. на Главния архитект на община Банско;
  3. Инвестиционен проект за строеж „Две еднофамилни къщи” с местонахождение ПИ с идентификатор 02676.28.52, м. „Карантията” по КК и КР на гр. Банско, съгласуван и одобрен на 28.08.2020 год. от Главния архитект на община Банско,въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 46/28.08.2020 год. на Главния архитект на община Банско.

Документацията по одобрения комплексен проект за инвестиционна инициатива са на разположение в работен ден в стая 309 в сградата Общинска администрация – Банско.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването на Заповед № 01-20-48/28.08.2020 год. на Кмета на община Банско; Разрешение за строеж № 45/28.08.2020 год. и Разрешение за строеж № 46/28.08.2020 год. на Главния архитект на община Банско, същите подлежат на обжалване чрез община Банско пред Административен съд – Благоевград.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”