Log in

ОБЯВЛЕНИЕ № 28/06.08.2020 г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 02676.174.23 м.”Овиначе ”по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в „за вилни сгради и търговски обекти”.

Възложители: Н-ци на Ив. Чучулайн

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”