Log in

Продажба на ПИ 21498.351.586

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.351.586, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград, с площ: 295 кв.м. /двеста деветдесет и пет кв.м./. Адрес на поземления имот: гр. Добринище, п.к. 2777,  ул. „Георги Димитров“ № 41,  с трайно предназначение на територията: Урбанизирана,  начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс.

Началната тръжна цена за продажба на гореописания имот е 8 300.00 лв. (осем хиляди и триста лева) без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява и дължи данък придобиване на имущество и ДДС.

Стъпката за наддаване е 830.00 лв. (осемстотин и тридесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 2000.00 лв. (две хиляди лева), която трябва да е постъпила по сметка на Община Банско най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

Търгът ще се проведе на 10.11.2020 г. (вторник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 10.11.2020 г. (вторник) ще се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на  13.11.2020 г. (петък) от 17.00 часа. 

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга. Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

 За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, тел. +359 749 8 86 28.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ