Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 26/06.08.2020г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ,

съобщава на заинтересованите лица,че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 02676.28.25,м.”Карантията”по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство”.

Възложител:Ивайло Г. Станински

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения,

предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”