Log in

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на с. Гостун, с. Кремен, с.Обидим, с.Осеново и с. Филипово в община Банско, област Благоевград.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие –Банско.

На основание чл.74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 17 септември 2020 г. по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисия по Заповед №РД-07-107/03.08.2020 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

14.09.2020 г.