Log in

cao final 1

Регистър за държавен план-прием в Средните училища за 2021/2022г

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

РЕГИСТЪР

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  НА СРЕДНИТЕ УЧЛИЩА В ОБЩИНА БАНСКО

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА   

УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

РЕАЛИЗИРАН ПРИЕМ

 

Профил, специалност,

брой места за учениците:

Брой записани ученици:

 

Средно училище  „Неофит Рилски”, гр. Банско

 

VIII клас: 26 места

1.Чужди езици – 26 места

 

VIII клас:

1.Чужди езици – 19 ученици

 

Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско

 

VIII клас: 78 места

1.Компютърна техника и технологии – 13 места

2.Приложно програмиране – 13 места

3. Системно програмиране – 13 места

4. Възобновяеми енергийни източници – 13 места

5. Електрически превозни средства – 26 места

VIII клас:

1.Компютърна техника и технологии – 9 ученици

2.Приложно програмиране – 11 ученици

3. Системно програмиране – 10 ученици

4. Възобновяеми енергийни източници- 8 ученици

5. Електрически превозни средства- 13 ученици

 

Професионална лесотехническа гимназия  „Никола Вапцаров”, гр. Банско

 

VIII клас: 52 места

1. Горско и ловно стопанство – 26 места

1.Горско стопанство и дърводобив – 26 места

VIII клас:

1. Горско и ловно стопанство –  18 ученици

1.Горско стопанство и дърводобив – 16 ученици

 

Гимназия по туризъм  „Алеко Константинов”, гр. Банско

 

VIII клас: 26 места

1.Производство на хляб и хлебни изделия – 13 места

2. Организация на хотелиерството – 13 места

VIII клас:

1.Производство на хляб и хлебни изделия – 12 ученици

2. Организация на хотелиерството – 10 ученици

Източник: НЕИСПУО

Забележка:

Държавният план-прием определя броя на местата на които се приемат учениците:

  • В профилираните гимназии (VIII – XII клас)
  • В професионалните гимназии (VIII – XII клас)
  • В паралелките за профилирана подготовка в средните училища ( I – XII клас)
  • В паралелките за професионална подготовка в обединените училища ( I – X клас)