Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПИЛИЯ ЗИМЕН СЕЗОН И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ УРЕДБИ НА ОБЩИНА БАНСКО

ВАЖНО!

УВЕДОМЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПИЛИЯ ЗИМЕН СЕЗОН И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ УРЕДБИ НА ОБЩИНА БАНСКО

 

Уважаеми съграждани,

В условията на снеговалежи и влошени метеорологични условия е ВАЖНО! всички да бъдем отговорни и да  почистим прилежащите територии пред нашите домове, хотели, къщи за гости, ресторанти и офиси.

В условията на натежал и мокър сняг, да бъдем внимателни, когато минаваме и паркираме под високи сгради или дървета, поради риск от падане на счупени клони или големи късове сняг.

Трябва да опазим живота, сигурността и спокойствието – нашите и на гостите на общината!

 

„НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО“

Чл.5, (2) Физическите и юридическите лица са длъжни:

 2. „Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите / включително и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели;

3. Да почистват, в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват“;

&

„НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТРАНСПОРТ И ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО“

Чл. 30. „При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.