Кмет на община Банско

  • PDF

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

kmet-2019-07-08 

Лични данни

Роден на 02.12.1968 г. в гр. Банско.

Семеен, с едно дете.

   

Професионален опит

От 1994 до 2001 г. – Данъчен инспектор в Данъчна служба - Разлог.

От 2001 до 2011 г. - Съдружник в счетоводна къща.

От 2007 до 2009 г. – Председател на Общински съвет Банско.

От 2009 до 2011 г. – Депутат в 41-то Народно събрание, където е:

1. Член на на Постоянната комисия по Икономическа политика, енергетика и туризъм.

2. Председател на Групата за приятелство България-Полша.

През октомври 2011г. е избран за кмет на Община Банско.

През ноември 2015 г. е преизбран на първи тур за кмет на община Банско.

 

Образование

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден                   

 

Висше - магистър,

Специалност “Счетоводство и контрол”
Университет за национално и световно стопанство – гр.София.

Всеки първи и трети понеделник от месеца от 14 – 16ч.

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

 

Кметът на общината(чл.44 от ЗМСМА)

 

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Председателства съвета по сигурност;

12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

16. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

17. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

18. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

20. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

 

 


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here