Процедури след 15.04.2016 г.

Показване на № 
1 Обява за събиране на оферти с предмет: "Ремонт на съществуващи подпорни стени" с две обособени позиции
2 Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско
3 Публично състезание с предмет: Изграждане на улица Найден Геров в участъка от ул. Солун (ОТ 945) до ул. Цар Симеон (ОT 642), гр.Банско
4 Обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на община Банско
5 Обява за събиране на оферти с предмет: Изместване на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. "Георги Темелков" в гр. Добринище, общ. Банско
6 Осигуряване на денонощна охрана на общински имоти с две обособени позиции
7 "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"
8 Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на р.Глазне
9 Обява за събиране на оферти с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско
10 Обява за събиране на оферти с предмет: Упражняване на строителен надзор за обект: Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско
11 Обява за събиране на оферти с предмет: Закупуване и доставка на озеленителен материал- широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско
12 Упражняване на строителен надзор с обособени позиции
13 Открита процедура с предмет: Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията на община Банско, метене на улици, тротоари, площади и други ...
14 Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк гр. Банско
15 Обява за събиране на оферти с предмет: Ремонт на общински сгради на територията на Община Банско с две обособени позиции
16 Публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: Поддържане, основен ремонт и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Банско и общински пътища, стопанисвани от Община Банско
17 Обява за събиране на оферти с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и Рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище - сключен между Община Банско и ДФ Земеделие
18 Обява за събиране на оферти с предмет: Закупуване и доставка на лек автомобил за нуждите на община Банско
19 ИНФОРМАЦИЯ по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
20 Открита процедура с предмет: Извършване на услуги по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията на община Банско, метене на улици, тротоари, площади и други общест...
21 Обява за събиране на оферти с предмет: Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река Глазне, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.Глазне) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река Глазне)
22 Събиране на оферти: Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река Глазне, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.Глазне) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река Глазне) по КК на гр. Банско
23 Открита процедура с предмет: Доставка на хранителни продукти за учебните и социални заведения на територията на Община Банско
24 ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
25 ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here