ЗАПОВЕД № 09-19-618

З А П О В Е Д

№ 09-19-618

гр. Банско, 17.12.2019 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с осигуряване на обществения ред и сигурност в гр. Банско през зимния туристически сезон 2019/2020 г.

В Ъ В Е Ж Д А М

Временна забрана за извършване на мероприятия свързани с поставянето на преместваеми обекти на територията на гр. Банско за периода от 20.12.2019 г. до 31.03.2020 г., с изключение на обекти предназначени за масови прояви /сцени, трибуни и други/, разрешени от община Банско.

Препис от настоящата заповед да се публикува на официалната електронна страница на община Банско и да се постави на таблото за обяви и съобщения.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Стойчо Баненски- зам.-кмет на община Банско.

      

ИВАН КАДЕВ

Кмет на Община Банско