Обява за отдаване под наем на отоплителна инсталация

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на вещ-общинска собственост, представляваща отоплителна инсталация с котлоагрегат PYROTEK с единична мощност от 720 kW и горивна база дървесина, разположена в ОУ „Св. Климент Охридски”, ведно с изграден топлопровод от ОУ „Св. Климент Охридски” до читалище „Димитър Благоев” и сградата на кметството в гр. Добринище.

Началната тръжна цена е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 08.01.2019 г. (вторник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 08.01.2019 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.01.2019 г. (вторник) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here