Обява за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет в с. Места

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ от 51.50 кв.м., както следва:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.5, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 47857.102.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Места, общ. Банско, адрес на имота: с. Места, п.к. 2772, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, площ: 31.10 кв.м., ниво: 1.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2234/27.07.2017 г.

2. Самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.6, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 47857.102.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Места, общ. Банско, адрес на имота: с. Места, п.к. 2772, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, площ: 7.65 кв.м., ниво: 1.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2235/27.07.2017 г.

3. Самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.7, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 47857.102.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Места, общ. Банско, адрес на имота: с. Места, п.к. 2772, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, площ: 17.85 кв.м., ниво: 1.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2236/27.07.2017 г.

Началната тръжна цена е в размер на 28.30 лв. (двадесет и осем лева и тридесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2.00 лв. (два лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 27.02.2018 г. (вторник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 27.02.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 02.03.2018 г. (петък) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

 

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

 Тръжни документи

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here