ОБЯВА помещения с обща площ 28.63 кв.м. в Добринище

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост представляващ - помещения с обща площ от 28.63 кв.м., находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 21498.350.419.1, разположена в ПИ 21498.350.419 по КК и КР на гр.Добринище. Помещенията се отдават с предназначение за лекарски кабинет за извънболнична първична дентална помощ.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Началната тръжна цена е 34.35 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер на 3.00 лв. (девет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Дата на провеждане на търга – 28.02.2018г. (сряда) от 17.30 часав   Административната сграда на Община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 28.02.2018г. (сряда), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 06.03.2018 г. (вторник) от 17.00 часа..

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

 

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0749/88614.

 

Тръжни документи

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here