Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
271 Уведомление
272 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
273 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
274 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
275 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
276 СЪОБЩЕНИЕ
277 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
278 Съобщение за публична продан
279 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
280 О Б Я В А
281 Заповед и споразумение землище село Кремен
282 О Б Я В А
283 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
284 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.
285 ЗАПОВЕД № РД-08-088/08.05.2018г.
286 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ
287 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
288 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
289 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.
290 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
291 Уведомление за публична продан
292 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
293 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
294 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
295 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
296 Съобщение
297 Съобщение
298 Съобщение
299 Съобщение
300 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here