СЪОБЩЕНИЕ от 02.09.2019 година

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №01-19-62/ 22.07.2019г. на Кмет на Община Банско за незаконен строеж: „Външен бар с подземен склад и дървен навес, ограда-каменен зид, дървен навес/допълващо застрояване за търговия/ и архитектурно оформяне на дворно пространство” – V категория, с местоположение ПИ с идентификатор 21498.351.177 по КК и КР на гр.Добринище, общ. Банско/УПИ X-232, кв.31 по плана на гр.Добринище/, адрес: обл.Благоевград, общ.Банско, гр.Добринище, ул. „Григор Мацин” №3. Строежът е извършен от Катерина Липева-Мавриковаи е изграден без издадено Разрешение за строеж на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

- публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

- информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1;

- информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1;

- залепване на съобщението на обекта по местонахождение , с административен адрес: обл.Благоевград, общ.Банско, гр.Добринище, ул. „Григор Мацин” №3;

В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за изпълнение на Заповед №01-19-62/22.07.2019г. на Кмет на Община Банско, в случай на неизпълнение, същата ще бъде принудително изпълнена от служители на Отдел „ТСУ” при Община Банско.

Краен срок за обжалване: 16.09.2019г. включително.

 

Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here