Заповед

  • PDF

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД

З А П О В Е Д

№ РД-07-49/02.08.2019 г.

На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисии за землищата на територията на община Банско в състав както следва:

I. Землище гр. Банско, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Недялка Димитрова Калинкова - Главен специалист „Земеделие“ към Общинска администрация - Банско;

5. инж. Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастър“ в Служба по геодезия, картография и кадастър- Благоевград.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

II. Землище гр. Добринище, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Илиан Иванов Шопов - Старши специалист „Териториално и селищно устройство“ към Общинска администрация - Банско;

5. инж. Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастър“ в Служба по геодезия, картография и кадастър- Благоевград. 2

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

III. Землище с. Кремен, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Емилия Петрова Пандева - Кмет на с. Кремен, община Банско.

5. инж. Радка Георгиева Марулевска - Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастър“ в Служба по геодезия, картография и кадастър- Благоевград.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

IV. Землище с. Гостун, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Марин Христов Белев - Кметски наместник на с. Гостун, община Банско.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

V. Землище с. Обидим, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско; 3

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Марияна Георгиева Зинкова - Кметски наместник на с. Обидим, община Банско.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

VI. Землище с. Филипово, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова- Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско; 3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Фаим Мехмед Молла - Кмет на с. Филипово, община Банско.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

VII. Землище с. Осеново, община Банско

Председател: Сашка Николова Петрова - Началник на Общинска служба по земеделие- Банско;

и членове:

1. Валентин Димитров Тренчев - Главен експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

2. Димитър Петров Клечеров - Старши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско;

3. Борислава Димитрова Кушлева - Главен експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

4. Янко Василев Лейков - Кметски наместник на с. Осеново, община Банско.

Резервни членове:

1. Лефтерина Димитрова Димитрова – Юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ в Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград;

2. Красимир Георгиев Петаков - Младши експерт в Общинска служба по земеделие- Банско.

Със задача:

1. Да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответните землища за стопанската 2019-2020 г. и в случай, че не се постигне доброволно такова да съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред; 4

2. Да осъществяват правомощията си по ЗСПЗЗ съгласно чл.37в, ал.1-3 и съответните текстове от ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи;

3. За работата си всяка комисия да изготви доклад до Директора на Областна дирекция „Земеделие“ със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Заседанията на Комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за всяко от тях да се съставя протокол.

Заседанията на Комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.

Съгласно чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, настоящата Заповед да се обяви в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград.

Заповедта да се сведе до знанието на включените в съставите на комисиите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КИРИЛ УКЕВ (П)

Директор на Областна дирекция “Земеделие“

2700, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" № 2, тел./факс: (+359) 73/882 032,

www.mzh.government.bg/odz-blagoevgrad, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here