СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2019 година

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е издаденaЗаповед №01-19-64/29.07.2019г. на Кмет на Община Банско за премахване нанезаконно поставен обект: -„„Антипаркинг съоръжения – 19бр.”, с местонахождение ПИ 02676.501.4551 по КК и КР на гр.Банско (ул. „Хан Аспарух”), общ.Банско, публична общинска собственост, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Хан Аспарух” №13 и ул. „Хан Аспарух” №17. Съоръженията са поставени без издадено Разрешение за поставяне на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

- публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

- информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

- информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

- залепване на съобщението на обекта по местонахождение, с административен адрес- гр.Банско, ул. „Хан Аспарух” №13 и ул. „Хан Аспарух” №17.

В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за издадена Заповед №01-19-64/29.07.2019г. на Кмет на Община Банско, същата следва да бъде изпълнена от служители на Отдел „ТСУ” и Отдел „ОРС” при Община Банско.

Краен срок за обжалване: 13.08.2019г. включително.

 

Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”