О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-19-31/09.04.2019год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.Проект за Подробен устройствен план – „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ ІІІ-2992,кв.99 по плана на гр. Банско /ПИ 02676.501.3262 по КК на гр. Банско/ от „за жилищно застрояване” в „за общественообслужващи дейности”.

2.Инвестиционен проект за „Заведение за бързо хранене” в УПИ ІІІ-2992,кв.99 по плана на гр. Банско /ПИ 02676.501.3262 по КК на гр. Банско/

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here