О Б Я В Л Е Н И Е № 64 /05.12.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед        № 01-18-103/04.12.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за разделяне на УПИ V и УПИ VІ,кв.208 по плана на гр. Банско,ПИ 02676.501.5199 и ПИ 02676.501.5200 по КК на гр. Банско на нови четири самостоятелни УПИ,като се запази настоящето отреждане „за цех за дървопреработка”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here