О Б Я В Л Е Н И Е № 34/17.07.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №771/27.06.2018г. Общински Съвет- Банско реши:

1.Допуска изработването на „ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.118.86,местност „Момин гроб” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за спорт и атракции”” при показатели за застрояване: плътност на застрояване - 10%;Кинт - 0,1;Нкк < 7м и озеленяване – 80% .

2.Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.118.86,местност „Момин гроб” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за спорт и атракции””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here