О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед    

№ 01-18-22/29.03.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП - ПР за изменение на регулационните граници на УПИ ХХ, кв.10 по плана на с.Филипово,Община Банско съгласно изменение на кадастралния план.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here