Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед    

№ 01-18-21/27.03.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ за изменение на дворищна регулация на кв. 9 по плана на с. Обидим,Община Банско с цел обособяване на УПИ по имотни граници на ПИ 53059.101.145 по КК на с. Обидим,Община Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”