О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед    

№ 01-18-20/27.03.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато изработване на Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.Проект за подробен устройствен план - „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ VІІ-34,кв.228 по плана на гр. Банско от „за жилищно строителство” в „за жилищно строителство,обществено обслужване и офиси”,при показатели за застрояване:Плътност на застрояване - 50%,Кинт-1,2,Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м(Зет).

2.Инвестиционен проект за„обществена сграда с магазини,офиси,

химическо чистене и перални услуги” в УПИ VІІ-34,кв.288 по плана на гр. Банско,ПИ 02676.501.4514 по КК на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here