О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-14/08.03.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато изработване на Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.Проект за подробен устройствен план-„ПУП-ПЗ за разделяне на урбанизиран ПИ с идентификатор 02676.28.40,м. Карантията по КК на гр. Банско на три самостоятелни имота по имотни граници на ПИ 02676.28.51,   ПИ 02676.28.52, ПИ 02676.28.53 м. Карантията по КК на гр. Банско с отреждане „за хотел и жилищно строителство”с показатели за застрояване съгласно ОУП на Община Банско за устройствена зона „Ок” – „Курорт”-Плътност на застрояване – 30%,Кинт – 0,9,Озеленяване – 50% и Кота корниз до 7м/2ет/.Застроителната линия към път да бъде на отстояние от мин 6м и да се предвиди паркиране в рамките на имота.

2.Инвестиционен проект за „Жилищни сгради” в ПИ 02676.28.51,

м. Карантията по КК на Банско.

3.Инвестиционен проект за „Жилищни сгради” в ПИ 02676.28.52,

м. Карантията по КК на Банско.

4.Инвестиционен проект за „Жилищни сгради” в ПИ 02676.28.53,

м. Карантията по КК на Банско.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here