Log in

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

С Ъ О Б Щ Е И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННАСИСТЕМА НА БАБХ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37И, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНА БАНСКО МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ НА ФРОНТ –ОФИСА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В СРОК ДО 10.03.2018Г.