Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-8/09.02.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПР за разделяне на собствен УПИ ІV-95,кв.6 по плана на с. Места/ПИ 47857.102.95 по КК на с. Места/ на два еднакви по площ самастоятелни УПИ.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”