ОБЯВА за продажба на ПАЯК

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – собственост на «Общински паркинги – Банско» ЕООД, представляващ СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ «ИВЕКО ЕВРОКАРГО», с рег. № Е8010 КК, дата на първа регистрация 30.06.2006 г., идентификационен номер на превозното средство ZCFB1JD8202470233, вид гориво: дизел.

Началната тръжна цена е в размер на 76 380 лв. (седемдесет и шест хиляди триста и осемдесет лева) с вкл. ДДС.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от предложената начална тръжна цена на актива, т.е. 7638.00 лв.(седем хиляди шестотин тридесет и осем лева).

Търгът ще се проведе на 12.03.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 12.03.2018 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 19.03.2018 г. (понеделник), от 17.00 часа

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт-офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на Общината, www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД

    

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

 Тръжни документи


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here