ОБЯВА за търг

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1178.6.19, находящ се в сграда №6, разположена в поземлен имот 02676.501.1178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, адрес: гр. Банско, ул. „Пирин”, ет. 0, брой нива на обекта: 1, площ 127 ( сто двадесет и седем) кв.м. предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 266,70 лв. (двеста шестдесет и шест лева и седемдесет стотинки) / месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 25 лв. (двадесет и пет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 26.02.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 26.02.2018 г. , ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт-офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на Общината, www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД

    

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here